Logo
pixel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pixel
 
 
 
 
rec

民法

在私法管辖范围内规范个人之间的关系,处理如下问题:个人或者家庭的问题,合同及其履行义务,商品所有权,遗产所有权,或者其他问题。特别需要强调的是,不是存在唯一的民法,而是存在一个拥有足够的监管能力的机关去创造,维持和发展它们自己的成文法规,继而作为法律补充。


我们的律师事务所,为您提供如下服务:

- 般民法,合同及履行义务,

- 债务与合同

- 未付索赔

- 侵权:接受损害的赔偿请求......(交通事故,倒闭,财产损失)

- 保险法

- 抵押登记法

- 房地产与城市规划法

- 继承与捐赠

- 离异及分居

- 儿童的监护与看管权,监护权,探视相关规定

- 城乡租赁

- 房屋个人所有权

- 驱逐房客

 

   
Español Català English French Chino
J Igualador - Abogados
Muntaner 328, 2º 1ª 08021 Barcelona