Logo
pixel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pixel
 
 
 
 
rec

商业法


贸易者(包含个人,法人和公司)之间需遵循法律规定,正因为如此,在商业贸易过程中,如创立公司,修改法人和企业公司,或者解释商业合同效力,客户都会需要我们的建议。

我们的律师事务所为您提供以下服务:

一般商业贸易

-
商业合同

-
建立,兼并,收购和公司结算

-
管理和合作伙伴的责任

- 公司法

- 公司合同驳诉

- 违法合同

-
恢复服务

-
交通法

-
知识产权法

-
体育法   
Español Català English French Chino
J Igualador - Abogados
Muntaner 328, 2º 1ª 08021 Barcelona