Logo
pixel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pixel
 
 
 
 
rec

诉讼法

在该司法管辖区范围内,民事,商事,刑事,都包含在诉讼范围内。

我们的事务所向客户提供如下服务:

 

 • 合同索赔和侵权

 • 专业索赔

 • 索赔

 • 抵押和质押财产

 • 实行财物和仲裁

 • 付款交易手续(汇票,支票和本票)

 • 非财物处决

 • 婚姻法律手续:分居与离异

 • 财产分配判决

 • 遗产分配判决

 • 婚姻经济清算制度

 • 名誉权和隐私权

 • 租赁合同

 • 商业合同驳诉

 

   
Español Català English French Chino
J Igualador - Abogados
Muntaner 328, 2º 1ª 08021 Barcelona